Czarne chmury nad polską edukacją domową!!!

Nowy projekt, który jest ciosem w edukację domową, już jest w Sejmie. Minister Czarnek z całą mocą atakuje nasze środowisko. Uderza również w swoje środowisko polityczne! To bardzo przykre.

art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, publicznej lub

niepublicznej szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, a w przypadku publicznej

innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż

jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej

formy wychowania przedszkolnego – osoba kierująca tą inną formą wychowania

przedszkolnego, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców, może

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa

w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio poza

przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą

wychowania przedszkolnego lub szkołą.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 września

do dnia 21 września roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie

obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku

nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole

podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą.”,

c) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane, jeżeli:”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu:

„1a) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła, do której

dziecko zostało przyjęte, posiada warunki lokalowe zapewniające

możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla

wszystkich uczniów, w tym uczniów spełniających obowiązek, o którym

mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki

odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole

podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, w

przypadku cofnięcia im zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;

1b) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła, do której

dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym

zamieszkuje dziecko;

1c) liczba uczniów, którym udzielono zezwolenia na spełnianie obowiązku, o

którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki

odpowiednio poza danym przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w

szkole podstawowej, daną inną formą wychowania przedszkolnego lub

szkołą w chwili wydania tego zezwolenia nie przekracza 50% liczby

uczniów danego przedszkola, danej innej formy wychowania

przedszkolnego lub szkoły;”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.”,

e) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane w szkole, której dyrektor zezwolił na

spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, a w przypadku

egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu – w

szkole, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, lub

innym miejscu wskazanym przez dyrektora tej szkoły.”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o

terminie i miejscu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa

w ust. 4, co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia tych egzaminów.”,

g) w ust. 5 wyrazy „Przepisu ust. 4” zastępuje się wyrazami „Przepisów ust. 4 i 4a”,

h) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przedszkole

lub szkoła, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, a w

przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez

osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoba kierująca tą inną

formą wychowania przedszkolnego, zapewnia dziecku możliwość spełniania

obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku

nauki odpowiednio w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego

lub szkole.”;

Jeden komentarz Dodaj własny

  1. burnevel pisze:

    Treść proponowanych zmian brzmi niepokojąco.
    Szczególnie dla rodzin z dziećmi w edukacji domowej, które ze względu na pracę i podróże większość roku szkolnego spędzają poza Polską. Nam bardzo zależy na utrzymaniu dzieciaków w polskim systemie edukacji, ponieważ chcą one, jak dorosną, wrócić do Polski. Jednak w tej chwili nie możemy sobie pozwolić na latanie do Polski kilka razy w ciągu roku na egzaminy, czy na zdawanie kilkunastu egzaminów w jednym tygodniu.
    Dlatego w wolności wybraliśmy szkołę, która nam te kwestie ułatwia. Uważam, że wprowadzenie takich zmian byłoby atakiem na prawa i wolność wyboru przez rodziców formy kształcenia dla ich dzieci.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s