Druk nr 2710 – I czytanie w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 25 października br. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 20 października br. Projekt dotyczy m.in. wzmocnienia roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności kuratora oświaty, oraz walki z „mafią oświatową”. Podczas posiedzenia Komisji zostały zgłoszone poprawki,…