Dzisiaj powieje nudą, przepraszam!

Wydawałoby się, że cztery miesiące po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o systemie oświaty wszyscy zainteresowani edukacją domową winni o zmianach prawa już wiedzieć. Niestety,  okazuje się, że mimo licznych dyskusji na ten temat pojawiają się osoby (ba, nawet promotorzy e.d.), do których owe „bardzo dobre” wieści jeszcze nie dotarły. Dla tych wszystkich cytuję odpowiednie fragmenty ustawy:

Art. 16.

8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

9. (uchylony).

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.

13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo

uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu

klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

Miało być tak pięknie, a wyszło … jak zwykle! Kiedy wspólnie z mężem surowo komentowaliśmy kształt proponowanej nowelizacji ustawy, niektórzy zaangażowani w jej tworzenie mieli nam to za złe. Między innymi, za uzasadnione, a dla rodzin edukacji domowej niekłopotliwe, uważali wprowadzenie zapisu o konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pewna osoba z partii „optymistów” na forum edukacji domowej napisała: „Ideą ministerstwa jest zabezpieczenie przed rodzinami patologicznymi.” Przyznam szczerze, że zszokowało mnie takie podejście. Poznałam wiele rodzin e.d. – w tym gronie jakoś brakowało rodzin „patologicznych”. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, aby „takie” rodziny chciały wziąć na siebie obowiązek nauczania własnych dzieci. Wiele rodzin „niepatologicznych” wskutek tego zapisu o poradniach ma obecnie problemy. Podobnie wygląda sprawa terminu składania dokumentów. Wiele rodzin z różnych względów tego terminu nie było w stanie dotrzymać. Spotkałam się z komentarzem, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym będzie można ubiegać się o zezwolenie. Taka niefrasobliwość obca jest jednak rodzicom, którzy chcieli dla swoich dzieci edukacji domowej od zaraz! Przykre jest to, że ta w sporej części nieudana nowelizacja spotkała się z bezkrytyczną aprobatą niektórych aktywistów środowiska edukacji domowej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s